STADGAR FÖR V8 THUNDER CARS FÖRARFÖRENING

§1 Ändamål.

Föreningen skall aktivt tillvarata och främja medlemmarnas intresse genom att verka för att skapa förutsättningar för bra racing till låga kostnader, skapa enkelhet för tävlande, skapa långsiktighet och stabilitet för en enhetsklass inom banracing, för att bilägare skall känna trygghet i att investera i klassen.

§2 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§3  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer

§4 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskaper omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m. 31 december

§5 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen

§6 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till och erhålles för ett år i taget. För att upptagas som medlem krävs att den sökande erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller för innevarande kalenderår. Medlem som ej erlagt medlemsavgift 31/1 anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som motarbetar föreningens ändamål eller intresse kan uteslutas av styrelsen.

§7 Årsmöte. Tidpunkt. Kallelse.

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ hålls från den 15 mars till senast före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fem veckor före mötet tillställas medlemmarna eller kungöras på föreningens hemsida. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet. Inkomna motioner tillställs medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§8 Förslag till ärende att behandlas av årsmötet.

Såväl medlem som styrelsen får avge motion att behandlas av årsmötet.

§9 Rösträtt

Röstberättigad med en (1) röst tillfaller fordonsägaren av tävlingsbil som a) betalt medlemsavgiften till föreningen senast 1/3 innevarande år, samt medverkat och betalt full serieavgift (engångsbetald eller fördelad betalning) till utsedd aktör som driver serien föregående tävlingsår eller för innevarande tävlingsår. För innevarande år ska serieavgiften vara erlagd senast den 15/3. En betald avgift ger totalt en (1) röst per betald serieavgift och medlemsavgift till föreningen. Serieavgiften kan erläggas av annan person eller företag än fordonsägaren. Fordonsägare äger rätt att via fullmakt delegera rösträtt. Fullmakten ska tillställas styrelsen före årsmötets öppnande.
Med fordonsägare avses ägare registrerad i bilens vagnbok och uppgifterna ska kunna uppvisas för styrelsen på begäran. Om ägarbyte har genomförts innan registrering i vagnbok är genomförd måste köpeavtal om full betalning för bil kunna uppvisas för att rösträtt ska kunna godkännas.

 §10 Beslutsförhet.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§11 Styrelsens sammansättning.

Styrelsen består av ordförande samt fyra ledamöter. Ordförande väljs för 1 år, av föreslagna ledamöter väljs halva antalet för en tid av 2 år, andra halvan för en tid av 1 år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Ledamot vald på två år ersätts med ledamot vald på ett år, ledamot vald på ett år ersätts med ledamot vald på två år.

§12 Ärende vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift. Oförändrat.
10. Behandling av styrelsens och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av a) Föreningens ordförande på en tid av ett år.
b) Två ledamöter för en tid av ett år samt två ledamöter för en tid av ett år c) En Suppleant till styrelsen för en tid av ett år d) En Revisor jämte suppleant för en tid av ett år f) Två Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.