Du är välkommen att delta på V8 Thunder Cars förarförenings årsmöte söndag den 16/4-2023 kl. 19.30. Årsmötet kommer att hållas online via Teams. Länk till mötet kommer att skickas ut till alla som har anmält sig till årsmötet.

Enligt stadgarna skulle årsmötet ha hållits före mars månads utgång men har senarelagts på grund av att ordföranden helt enkelt har missat datum. Årsmötet får i sedvanlig ordning ta ställning till om årsmötet har utlysts på rätt sätt. Första lämpliga datum med tanke på att kallelse ska utgå minst fem veckor före årsmöte samt att påskhelgen inte är en lämplig tidpunkt har gjort att styrelsen bestämt den 16/4 som datum för årsmöte.

 

Årsmötesagenda samt övrigt underlag.

 

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet här:

Årsmöte
Namn
Namn
Förnamn
Efternamn

Om du har problem med att skicka in anmälan via formuläret ovan, skicka en anmälan till press@v8thundercars.com och ange “Årsmöte” i ämnesraden.

 

§7 Årsmöte. Tidpunkt. Kallelse.

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ hålls från den 15 mars till senast före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fem veckor före mötet tillställas medlemmarna eller kungöras på föreningens hemsida. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet. Inkomna motioner tillställs medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§9 Rösträtt

Röstberättigad med en (1) röst tillfaller fordonsägaren av tävlingsbil som a) betalt medlemsavgiften till föreningen senast 1/3 innevarande år, samt medverkat och betalt full serieavgift (engångsbetald eller fördelad betalning) till utsedd aktör som driver serien föregående tävlingsår eller för innevarande tävlingsår. För innevarande år ska serieavgiften vara erlagd senast den 15/3. En betald avgift ger totalt en (1) röst per betald serieavgift och medlemsavgift till föreningen. Serieavgiften kan erläggas av annan person eller företag än fordonsägaren. Fordonsägare äger rätt att via fullmakt delegera rösträtt. Fullmakten ska tillställas styrelsen före årsmötets öppnande.
Med fordonsägare avses ägare registrerad i bilens vagnbok och uppgifterna ska kunna uppvisas för styrelsen på begäran. Om ägarbyte har genomförts innan registrering i vagnbok är genomförd måste köpeavtal om full betalning för bil kunna uppvisas för att rösträtt ska kunna godkännas.

 

Våra stadgar hittar du på https://v8thundercars.com/om/v8tcforarforening/stadgar/

 

 

Bli medlem

Är du fordonsägare och vill bli medlem så anmäler du dig här:

https://v8thundercars.com/om/v8tcforarforening/bli-medlem/medlemansokan-bilagare/

För övriga medlemsansökningar använd denna länk (observera att enbart medlemskap inte berättigar till rösträtt):

https://v8thundercars.com/om/v8tcforarforening/bli-medlem/medlemsansokan-ej-bilagare/

 

Motioner

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet. Inkomna motioner tillställs medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Årsmötesagenda samt motioner kommer att skickas ut till anmälda mötesdeltagare en vecka före årsmötet.

Motioner skickas till press@v8thundercars.com.

 

För V8 Thunder Cars förarförening,
Joakim Tärnström Ordförande